بازدید مجازی خانه سالمندان مادر سبزوار
ameneh

 • سالن نگهداری آمنه
 • maryam

 • سالن نگهداری مریم
 • physiotherapy

 • اتاق فیزیوتراپی و کار درمانی
 • yard

 • محوطه و ورودی
 • night

 • نمای شب محوطه
 • suite

 • سوئیت خصوصی
 • kitchen

 • آشپزخانه